CSK-IIA系列试块
CSK-IIA系列试块
标准:《NB/T47013-2005 承压设备无损检测》

该类试块依据承压设备I型焊接接头超声检测要求而设计,适用于将斜探头、直探头检测工件厚度范围为6mm~200mm的Ⅰ型焊接接头。试块设计内容见下表:


               CSK-IIA-2试块                                       CSK-IIA-1试块 

商城购买